Slotbepalingen

Artikel 31
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 32
Het besluit tot uittreding uit de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart kan slechts worden genomen door een Algemene Vergadering met twee /derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 33
Dit Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd of enig atrikel daar van tijdelijk buiten werking worden gesteld door een Algemene Vergadering met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 1978.