Commissies

Artikel 30
1. Het Bestuur kan commissies benoemen en stelt haar instructies vast. Het kiest de leden van een commissie uit de stemgerechtigde leden. Bij uitzondering kan een niet-lid tot het lidmaatschap van een commissie worden aangezocht. De commissies kiezen haar eigen Voorzitter en Secretaris.
2. De commissies komen zo dikwijls haar Voorzitters dit nodig achten bijeen en adviseren het Bestuur inzake de haar opgedragen werkzaamheden. De oproepingen voor vergaderingen zullen door de Secretaris tenminste 7 dagen te voren aan de leden van de commissie en aan de Secretaris worden gezonden onder mede deling van de te behandelen punten

.