Vliegen met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen

Artikel 24
1. Modelvliegers mogen niet vliegen zonder in het bezit te zijn van een gel dig door de PTT verstrekt keuringsbewijs voor zenders en eventueel andere benodigde vergunningen.
2. Bij overtreding van het in de voorgaande alinea voorkomende verbod is het Dagelijks Bestuur gerechtigd onverwijld de door haar noodzakelijk geachte maat regelen te treffen. Het betrokken lid heeft het recht daartegen binnen,veer tien dagen in beroep te gaan hij het Bestuur, dat daarna zo spoedig mogelijk bijeenkomt om één en ander te onderzoeken en terzake een beslissing te nemen.

Artikel 25
1. De leden, die zich op een Vliegbasis c.q. mini-airport bevinden, onderwerpen zich aan het betrokken vliegveldreglement en de op grond daarvan gegeven orders.
2. Alleen die leden die tevens lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart zijn gerechtigd om de modelvliegsport te beoefenen.