Secretariaat en Bibliotheek

Artikel 22
1. De Secretaris is belast met de briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles wat tot een vlotte afwerking van de voorkomende administratieve werkzaamheden behoort.
2. De Secretaris woont zoveel mogelijk alle vergaderingen, waaronder die van commissies bij.
3. Indien de Secretaris wordt vervangen, geschiedt de overgave en de overname van de lopende stukken en het archief binnen tien maand na het in functie treden van de nieuwbenoemde Secretaris.
4. Bij tijdelijke ontstentenis van de Secretaris treedt de tweede Secretaris in diens plaats, tenzij de Voorzitter anders bepaalt.

Artikel 23
1. De Commissaris-materiaal is belast met het beheer van en de controle op de accommodatie, materialen, boeken, tijdschriften, enz., welke het eigendom van de Vereniging zijn. Het uitlenen van de boeken, kaarten, tekeningen, enz. En de administratie daarvan geschieden onder zijn verantwoordelijkheid, vol gens door het Dagelijks Bestuur vast te stellen regelen.
2. Hij dient jaarlijks voor de eerste februari aan het Bestuur een verslag over de staat van de verzamelingen in.
3. Van de aan de Vereniging behorende boeken, tijdschriften, kaarten, tekeningen, enz. wordt door zijn zorg een volledige catalogus opgemaakt en gere geld bij gehouden.
4. Het Dagelijks Bestuur beslist over aanschaffing van materialen, boeken, enz.
5. Leden van de Vereniging kunnen boeken, kaarten, tekeningen, enz. in bruikleen ontvangen volgens door het Dagelijks Bestuur zo nodig vast te stellen regelen.