Leden

Artikel 5

1. De vereniging bestaat uit:

a) leden
b) jeugdleden
c) ereleden
d) donateurs

2. Jeugdleden zijn zij die bij de aanvang van het verenigingsjaar nog niet de in het huishoudelijk reglement gestelde leeftijd hebben bereikt. Een jeugd lid heeft alle rechten en verplichtingen van een gewoon lid, uitgezonderd het stemrecht.

3. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Een erelid heeft dezelfde rechten als een ge woon lid.

4. Alle overige leden gewone leden.

5. Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met een door de algemene ledenvergadering te bepalen minimum jaarlijkse bijdrage, zonder echter zelf daadwerkelijk aan het doel der vereniging mee te werken, over hun toelating beslist het bestuur.

6. Het lidmaatschap is persoonlijk.