Vergaderingen

Artikel 15

1. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen bedoeld in artikel 21 en 22 van de statuten en artikel 31 an 32 van het Huishoudelijk Reglement.
2. Stemmen over personen geschiedt in gesloten briefjes, over zaken eventueel mondeling. Wanneer bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft herstemming plaats over de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigingen.
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. In afwijking van het hier voren bepaalde, kunnen behalve in de gevallen bedoel in artikel 21 en 22 van de Statuten en artikel 31 en 32 van het Huishoudelijk Reglement, beslissingen over zaken ook worden genomen bij acclamatie, wanneer geen van de aanwezigen stemming verlangt.

Artikel 16

1. Als niet uitgebracht worden beschouwd:

  1. stembriefjes in blanko en onthoudingen
  2. stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen
  3. stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen
  4. ondertekende stembriefjes.

2. De beslissing of bovenvermelde gevallen zich al dan niet voordoen, berust bij het Bestuur, dat van die beslissing mededeling doet aan de vergadering.

Artikel 17

1. De vergadering van leden worden onderscheiden in jaarlijkse en algemene. Zij zijn toegankelijk voor alle leden. 2. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Vergadering gehouden ter plaatse door het Bestuur te bepalen.

Artikel 18

1. Algemene Vergaderingen hebben plaats:

  1. wanneer het Bestuur het wenselijk acht,
  2. op schriftelijk verzoek van tenminste 10 stemgerechtigden aan het bestuur, met opgave en toelichting van de punten, welke zij wensen te doen behandelen.

2. Het Bestuur is verplicht binnen 4 weken aan zodanig verzoek gevolg te geven. Blijft het Bestuur in gebreke, dan hebben de bedoelde leden het recht zelf een Algemene Vergadering uit te schrijven.

Artikel 19

Stemmen bij volmacht is uitgesloten. Zij die gerechtigd zijn aan de stemming deel te nemen. moeten de presentielijst tekenen.

Artikel 20

1. De vergaderingen worden tenminste 7 dagen van te voren aangekondigd, onder vermelding van de te behandelen punten. In spoedeisende gevallen kan door het Bestuur van dit voorschrift worden afgeweken.
2. Leden, die enig voorstel door een vergadering wensen te doen behandelen, zenden dit, door tenminste 10 stemgerechtigde leden schriftelijk ondersteund, 7 dagen voor de vergadering bij bet Bestuur in.

Artikel 21

De gewone orde van werkzaamheden op de Jaarlijkse Vergadering is als volgt:

1. behandeling van de notulen van de vorige vergadering,
2. mededeling van ingekomen stukken;
3.verslag, uit te brengen door de Secretaris, over de werkzaamheden en de toestand van de Vereniging in het afgelopen jaar,
4. rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar door de Penningmeester; verslag hierover uit te brengen door een commissie van twee stemgerechtigde leden, op de vorige jaarlijkse Vergadering benoemd,
5. aanbieding van de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het lopen de verenigingsjaar,
6. mededelingen en voorstellen van het Bestuur,
7. verkiezing van de leden van het Bestuur,
8. verkiezing van onder punt 4 bedoelde commissie,
9. wat verder ter tafel wordt gebracht.