Algemene leiding

Artikel 9
1. De algemene leiding berust bij het Bestuur, dat de leiding van de dagelijkse taken delegeert aan het Dagelijks Bestuur.
2. Bij tussentijdse aftreding van een lid of leden van het Dagelijks Bestuur draagt het Bestuur zorg, dat in de opengevallen plaats(en) wordt voorzien, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de statuten.
3. Verkiesbaar tot lid van het Bestuur zijn alle in Nederland woonachtige leden vanaf 19 jaar.
4. Het in artikel 11 lid 1 van de statuten bedoelde aantal leden van het Bestuur bedraagt minimaal 5.

Artikel 10
1. Het Bestuur is na de Algemene Vergadering de hoogste macht en is als zodanig gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen welke het in het belang van de vereniging acht en voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten en het Huishoudelijk Reglement, noch met de beslissingen van de Algemene Vergadering.
2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht.
3. Het Bestuur benoemt de nodig geachte commissies.

Artikel 11
De Voorzitter, Secretaris benevens de Penningmeester vormen het Dagelijks Be stuur van de Vereniging.

Artikel 12
Het Dagelijks Bestuur neemt alle aangelegenheden, welke voor het Bestuur moe ten worden gebracht, in overweging en bereidt de behandeling daarvan voor. Het is bevoegd in spoedeisende gevallen beslissingen te nemen, met inachtneming van bet bepaalde in artikel 10 lid 1.

Artikel 13
1. Door het Bestuur en/of door een groep van tenminste 10 leden kunnen voor verkiezing in het Bestuur kandidaten worden gesteld. De namen van deze kandidaten moeten voor de aanvang van de jaarlijks te houden Algemene Vergadering aan de Secretaris warden opgegeven.
2. De leden van het Bestuur hebben als zodanig zitting voor drie jaren. Ieder jaar treedt een derde van de bestuursleden af en wel na het eerste jaar de Voorzitter en de tweede Secretaris, na het tweede jaar de Secretaris en de Commissaris-materiaal na het derde jaar de Penningmeester en de tweede Voor zitter en zo vervolgens.
3. De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Artikel 14
De Voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het Bestuur, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. Hij leidt de vergaderingen van bet Dagelijks Bestuur en het Bestuur, alsmede de Algemene Vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, be houdens het recht van de Vergadering daarin wijziging te brengen