Hoofdstuk 22 – Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement

Artikel 23

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Aldus een uittreksel uit de notariële akte opgemaakt op 7 februari 1979.