Ontbinding

Artikel 22

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato van het aantal lidmaatschapsjaren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.