Leden

Artikel 4

1. Gewone leden zijn zij, die ouder zijnde dan 19 jaar en als zodanig door het Bestuur zijn aangenomen.

2. Jeugdleden zijn zij, die – op dezelfde wijze als de gewone leden aange nomen – de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en die van 19 jaar niet hebben overschreden. Het verenigingsjaar waarin zij de leeftijd van 19 jaar bereiken, is het laatste jaar van hun jeugdlidmaatschap. Tenzij voor de eerste december dat dat jaar het lidmaatschap, is opgezegd, worden zij overgeschreven naar de gewone leden zonder dat hiervoor inschrijvingsgeld verschuldigd is.

3. Huisgenootleden zijn zij, die – op dezelfde wijze als gewone leden aange nomen – woonachtig zijn aan het adres van een gewoon lid. Huisgenootleden heb ben naar gelang van hun leeftijd de rechten van jeugdleden, respectievelijk gewone leden.

Artikel 5

1. Leden-donateurs (donatrices) zijn natuurlijke personen, die door belang rijke financiële steun de Vereniging aan zich verplichten en deswege als zo danig door het Bestuur worden aangenomen. Zij hebben de rechten van gewone leden.

2. Leden-begunstigers (sters) zijn rechtspersonen, die door belangrijke financiële steun de Vereniging aan zich verplichten en deswege als zodanig door het Bestuur zijn aangenomen. Zij stellen hun bijdrage in overleg met het Bestuur vast, met inachtneming van bet bepaalde in artikel 26 lid 8. Zij hebben de rechten van gewone leden.

3. Leden voor het leven zijn zij, die – op dezelfde wijze aangenomen als gewone leden – ineens een bedrag, gelijk aan het vijentwintigvoud der jaar contributie van gewone leden, betalen. Zij hebben de rechten van gewone leden.

Artikel 6

Tot ereleden kunnen door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur worden benoemd, zij, die zich ten opzichte van de Vereniging of van haar doel stellingen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij betalen geen contributie. Ereleden hebben de rechten van gewone leden.

Artikel 7

Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt zoals gesteld in artikel 7 van de statuten.