Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 20

1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per advertentie of convocatie in het clubblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen in de gevallen van statutenwijziging en ontbinding.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.