Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 19

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

2. Wordt echter onmiddellijk na bet uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zo ver de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats, waarbij wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, dan wel tussen degene die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene, die het op één na grootste aantal stemmen verkreeg. Hebben meer dan twee personen het grootste of meer dan een persoon het op een na grootste aantal stemmen ver kregen, dan beslist het lot wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij staking van stemming over personen wordt het betreffende voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlengt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het op roepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.