Voorzitterschap, notulen

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereni ging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van de vergadering worden door de secretaris of een ander door de voor zitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, welke in die vergadering of in de eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en de voorzitter zullen worden ondertekend.

3. Van een besluit bedoeld in artikel 19 lid 8 van deze statuten moet een aantekening bij de notulen worden bewaard.