Toegang en stemrecht

Artikel 17

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, jeugd leden en donateurs van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging die niet geschorst is, heeft een stem. Jeugd leden hebben geen stem.

4. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.