Bestuursfunctie – Besluitvorming van het bestuur

Artikel 13

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van de vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, welke in die vergadering of in de eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en tenblijke daarvan door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.